Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου


[ Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
την Μ. Πέμπτη (9.4.2015) εσπέρας ]

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος πλ. β’

Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως.


Καὶ νῦν… ἦχος ὁ αὐτὸς

Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ἀπεστράφη ἀπὸ ἐμπτυσμάτων, βήματι Πιλάτου παρέστην, καὶ σταυρὸν ὑπέμεινα, διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν.