Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Φωτογραφίες από την σημερινή Θεία Λειτουργία και την Ευχή Ευλογίας των σταφυλιών (Γιατί γίνεται η Ευλογία των καρπών κατά την ημέρα της Εορτής της Μεταμορφώσεως)***********************************

Η Τυπική Διάταξη Νείλου Ιεροµονάχου, του 13ου αί., σηµειώνει ότι «έν αύτη δέ τη εορτή καταλύοµεν σταφυλάς, καθώς τό της εκκλησίας διέξεισι τυπικόν». 

Παράδοση των Πατέρων θεωρεί και στο Τυπικό του Άγίου Σάββα την ευλογία των σταφυλιών κατά την εορτή της Μεταµορφώσεως.

Την ίδια ακριβώς είδηση έχει και το Τυπικό του Ρήγα, το οποίο προσδιορίζει άκριβώς και το σηµείο της Λειτουργίας, όπου γίνεται η ευλογία αυτή: «Μετά δέ την οπισθάµβωνον ευχήν, ψάλλοµεν τό απολυτίκιον της εορτής καί τό κοντάκιον καί ό Ιερεύς του Κυρίου δεηθώµεν και ευλογεί δια της τεταγµένης ευχής τας παρατεθειµένας προ της εικόνος του Χριστού σταφυλάς».

῾Η εὐλογία τῶν σταφυλιῶν, εἶναι μία λειτουργικὴ πράξη ποὺ τονίζει ἰδιαίτερα τὴ δοξολογικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ προσφορὰ τῆς ὕλης καὶ τῶν καρπῶν τῆς γῆς στὸ Δημιουργὸ Θεὸ καὶ κτίστη τῶν ἁπάντων. Πολὺ περισσότερο μάλιστα, ὅταν ὁ καρπὸς αὐτὸς τῆς ἀμπέλου μᾶς δίδει τὸ κρασί, ποὺ ὁ Χριστὸς εὐλόγησε στὴν Κανᾶ, γιὰ νὰ τονίσει τὴν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωση τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ μᾶς τὸ παρέδωσε στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο, ὡς τὸ στοιχεῖο ἐκεῖνο, ποὺ μαζὶ μὲ τὸ ψωμί, τὴν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας ἀφθαρτοποιοῦνται χαρισματικά, μεταποιούμενα σὲ Κυριακὸ «σῶμα καὶ αἷμα», θεία Εὐχαριστία.

᾿Εκτὸς τούτων, ἡ εὐλογία τῶν σταφυλιῶν τονίζει καὶ τὴν ἀνάγκη συνεχοῦς πνευματικῆς καρποφορίας καὶ μεταμορφωτικῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου, καθόσον «οἱ τῷ ὕψει τῶν ἀρετῶν διαπρέψαντες, καὶ τῆς ἐνθέου δόξης ἀξιωθήσονται».


Τοῦ Παναγιώτη ᾿Ι. Σκαλτσῆ, ᾿Επικούρου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.
''῾Η Εὐλογία τῶν σταφυλιῶν κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως''
Περιοδ. «᾿Εφημέριος», Σεπτέμβριος 2000
Η ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ


Εὐλόγησον, Κύριε, τὸν καρπὸν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τὸν νέον, ὃν διὰ τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας, καὶ τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς, καὶ τῆς τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τὴν ὡριμοτάτην στάσιν ἐλθεῖν ηὐδόκησας, ἵνα ᾖ ἐν ἡμῖν τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν εἰς εὐφροσύνην, καὶ τοῖς προσενέγκασι δῶρον εἰς ἐξιλασμὸν ἁμαρτιῶν, διὰ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἁγίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου· μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.