Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Евангелие , Holy Gospel

Воскресенья, 16 
Февраль, 2020

Лк 15 : 11 – 32

Рече Господь притчу сию: человек некий име два сына. И рече юнейший ею отцу: отче, даждь ми достойную часть имения. И раздели има имение. И не по мнозех днех собрав все мний сын, отиде на страну далече, и ту расточи имение свое, живый блудно. Изжившу же ему все, бысть глад крепок на стране той, и той начат лишатися. И шед прилепися единому от житель тоя страны, и посла его на села своя пасти свиния. И желаше насытити чрево свое от рожец, яже ядяху свиния, и никтоже даяше ему. В себе же пришед, рече: колико наемником отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю? Востав иду ко отцу моему, и реку ему: отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой, сотвори мя яко единаго от наемник твоих. И востав иде ко отцу своему. Еще же ему далече сущу, узре его отец его, и мил ему бысть, и тек нападе на выю его, и облобыза его. Рече же ему сын: отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой. Рече же отец к рабом своим: изнесите одежду первую и облецыте его, и дадите перстень на руку его и сапоги на нозе, и приведше телец упитанный заколите, и ядше веселимся. Яко сын мой сей мертв бе, и оживе, и изгибл бе, и обретеся. И начаша веселитися. Бе же сын его старей на селе, и яко грядый приближися к дому, слыша пение и лики. И призвав единаго от отрок, вопрошаше: что убо сия суть? Он же рече ему, яко брат твой прииде, и закла отец твой телца упитанна, яко здрава его прият. Разгневася же, и не хотяше внити. Отец же его изшед моляше его. Он же отвещав рече отцу: се, толико лет работаю тебе и николиже заповеди твоя преступих, и мне николиже дал еси козляте, да со други своими возвеселился бых. Егда же сын твой сей, изядый твое имение с любодейцами, прииде, заклал еси ему телца питомаго. Он же рече ему: чадо, ты всегда со мною еси, и вся моя твоя суть. Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко брат твой сей мертв бе, и оживе, и изгибл бе, и обретеся.


***   _______________   ***
Sunday, February 16, 2020

Luke  15 : 11 – 32

The Lord said this parable: A certain man had two sons: And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger! I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants. And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet: And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry: For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry. Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard musick and dancing. And he called one of the servants, and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and intreated him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends: But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.