Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων (Δοξαστικόν, ᾽Ιδιόμελον τοῦ Τριῳδίου)


( Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα, Β' Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, 27 Μαρτίου 2016 )


Δόξα Πατρί…
Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου. Ἦχος πλ. β’

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καί τήν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν, ἵνα βοῶμέν σοι΄ Ἀνάστα ὁ Θεός ἐλέησον ἡμᾶς.