Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας (Δοξαστικό Ιδιόμελο, Κυριακής Α' Νηστειών)


[ Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
χθες, Α' Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ορθοδοξίας), 20 Μαρτίου 2016 ]


Δόξα Πατρί… 
Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. β’

Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, Νόμον ἐδέξατο, καί λαόν ἐπεσπάσατο, Ἠλίας νηστεύσας, οὐρανούς ἀπέκλεισε, τρεῖς δέ Παῖδες Ἀβραμιαῖοι, τύραννον παρανομοῦντα, διά νηστείας ἐνίκησαν. Δι’ αὐτῆς καί ἡμᾶς Σωτήρ ἀξίωσον, τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοῶντας Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.