Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ανάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου - Αναστήτω ὁ Θεός
Ανάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εις τέλος. 
Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου· 
Ανάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εις τέλος. 


Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, 
και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. 
Αλληλούϊα. 

Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν· 
ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός. 
Αλληλούϊα. 

Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. 
και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν. 
Αλληλούϊα.