Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Κύριε Εκέκραξα Προς Σε...
Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου,
εισάκουσον μου Κύριε.
Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου.
Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου,
εν τω κεκραγέναι με προς σε.
Εισάκουσόν μου, Κύριε.
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου.
έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή,
εισάκουσον μου Κύριε.[ Ηχογράφηση από τους Ιεροψάλτες του Ι.Ν. Παντανάσσης το έτος 1996 ].