Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Τήν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015)
(Α' Χαιρετισμοί)


Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, 
καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, 
ὁ Γαβριὴλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε• 
Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, 
προσαγάγω ἐπάξιον, 
τὶ δὲ ὀνομάσω σε; 
ἀπορῶ, καὶ ἐξίσταμαι• 
διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι• 
Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.