Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

«Ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου»

Σχετική εικόνα

Ἐπειδὴ ἡ ἀνθρώπινη φύση μὲ τὴ θέλησή της ὑποδουλώθηκε στὸν ἀνθρωποκτόνο διάβολο, γι’ αὐτὸ μᾶς προστάζει ὁ Κύριός μας νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μας νὰ μᾶς ἐλευθερώσει, ἀπὸ τὴν πικρὴ τυραννία τοῦ διαβόλου. 

Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν γίνεται μὲ κανέναν ἄλλο τρόπο, παρὰ μόνο ἂν ἔλθει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Αὐτὸ σημαίνει νὰ ἔλθει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, γιὰ νὰ διώξει ἀπὸ μᾶς τὸν τύραννο ἐχθρὸ καὶ νὰ μᾶς ἐξουσιάσει, καθότι στοὺς τέλειους ἁρμόζει νὰ ζητοῦν τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἔχουν φθάσει στὴν τελειότητα τῆς πνευματικῆς ἡλικίας.

Ὅσοι ὅμως ἔχουμε ἀκόμη τὶς τύψεις τῆς συνειδήσεως νὰ μᾶς βασανίζουν, ὅπως ἐγώ, δὲν μποροῦμε οὔτε νὰ ἀνοίξουμε τὸ στόμα μας νὰ ζητήσουμε τέτοια πράγματα, ἀλλὰ πρέπει νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ στείλει τὸ Ἅγιό Του Πνεῦμα, γιὰ νὰ μᾶς φωτίσει καὶ νὰ μᾶς δυναμώσει στὸ θέλημά Του τὸ ἅγιο καὶ στὰ ἔργα τῆς μετάνοιας.


Διότι λέει ὁ Τίμιος Πρόδρομος: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασίλεια τῶν οὐρανῶν». Δηλαδή: «Μετανοεῖτε, γιατί ἔφθασε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Σὰν νὰ λέει: Ἄνθρωποι, μετανοεῖτε γιὰ τὰ κακὰ ποὺ κάνετε καὶ ἑτοιμασθεῖτε γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖτε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, δηλαδὴ Αὐτὸν τὸν Μονογενῆ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθε γιὰ νὰ ἐξουσιάσει καὶ νὰ σώσει ὅλον τὸν κόσμο.

Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ λέμε κι ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ μᾶς παρέδωσε ὁ ἅγιος Μάξιμος: «Ἂς ἔλθει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο νὰ μᾶς καθαρίσει τελείως καὶ στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή, ὥστε νὰ γίνουμε κατοικία ἄξια νὰ ὑποδεχθοῦμε τὴν Ἁγία Τριάδα, γιὰ νὰ βασιλεύσει στὸ ἑξῆς ὁ Θεὸς σέ μᾶς, δηλαδὴ μέσα στὶς καρδιές μας, καθὼς εἶναι γραμμένο: 

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα στὴν καρδιά μας». Καὶ σὲ ἄλλο χωρίο: «Ἐγὼ καὶ ὁ Πατέρας μου θὰ ἔλθουμε καὶ θὰ κατοικήσουμε σ’ ἐκεῖνον ποὺ ἀγαπᾶ τὶς ἐντολές μου». Καὶ νὰ μὴν κατοικεῖ πιὰ στὴν καρδιά μας ἡ ἁμαρτία, καθὼς τὸ λέει, καὶ ὁ Ἀπόστολος: 

«Ἂς μὴ βασιλεύει πιὰ ἡ ἁμαρτία στὸ θνητὸ σῶμα σας, ὥστε νὰ ὑπακούετε σ’ αὐτὴν λόγῳ τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ σώματος».

Καὶ ἔτσι, παίρνοντας δύναμη ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπουράνιου Πατέρα μας καὶ νὰ λέμε χωρὶς ντροπὴ στὴν προσευχή μας:

«Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».