Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Ἀλλότριον (καταβασία αντί του Άξιον εστίν)(Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
χθες, Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019)

Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία, καὶ ξένον ταῖς παρθένοις ἡ παιδοποιΐα΄ ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε ἀμφότερα ᾠκονομήθη. Διὸ σε πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, ἀπαύστως μακαρίζομεν.