Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Ἀγάπα τό Θεό, γιά νά μή σ᾿ αἰχμαλωτίσει ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου!... «ΜΕΛΕΤΗΜΑ 24ον»


218 . Ὁ καθαρός κατά τήν ψυχή λαλεῖ πάντοτε λόγους πνευματικούς. Ὁ δέ κυριευμένος ἀπό τά πάθη ὁμιλεῖ ἐμπαθῶς ἀκόμα καί ὅταν γιά πνευματικά θέματα διαλέγεται!...

219 . Ἡ συναναστροφή, συνομιλία καί πολυλογία μέ κοσμικούς, ψυχραίνουν τή μέσα στήν καρδιά μας φωτιά τοῦ ἁγίου Πνεύματος!...

220 . Ἀγάπα τό Θεό, γιά νά μή σ᾿ αἰχμαλωτίσει ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου!...

221 . Ὅποιος κάνει διαρκῶς συμπόσια, εἶναι ἐργάτης τοῦ δαίμονος τῆς πορνείας καί μολύνει τήν ψυχή τοῦ ταπεινόφρονος!...


222 . Τά αἴτια τῆς ἁμαρτίας εἶναι τό κρασί, οἱ γυναῖκες, τά πλούτη καί ἡ νεότης!..

223 . Ὅποιος πτωχεύει γιά τό Θεό, εὑρίσκει ἀκένωτους θησαυρούς!...

224 . Ἡ τράπεζα αὐτοῦ πού ἐπιμένει πάντοτε στήν προσευχή εἶναι γλυκύτερη ἀπό κάθε εὐωδία ἀρωμάτων!...

225 . Μακάριος εἶναι ὅποιος ἔχει τροφή τόν Ἄρτο, πού κατέβηκε ἀπό τόν Οὐρανό καί ἔδωσε ζωή στόν κόσμο, δηλαδή τή Θεία Κοινωνία! Ἡ καρδιά του χαίρει καί εὐφραίνεται πάντοτε!...

226 . Μακάριος ὅποιος ἔνιωσε στήν καρδιά του τή δρόσο τῆς ζωῆς τήν ἐκ τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα! Διότι ποτιζόμενος ἀπ᾿ αὐτή θά ἔχει γεμάτη χαρά καί εὐφροσύνη τήν καρδιά του!...

227 . Ποιός δέν ἀγαπᾶ τόν ταπεινό καί τόν πράο, ἐκτός ἀπό τούς καταλαλοῦντας καί ὑπερήφανους!...

228 . Οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι φροντίζουν γιά μᾶς, ὅπως οἱ μεγαλύτεροι ἀδελφοί γιά τούς μικρότερους.


Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ἁγιορείτου μοναχοῦ

Ἀπό τό βιβλίο: "475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ"
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»