Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

Ἡ νέα Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή

Ἡ νέα Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ αποτελούμενη από τους κ.κ. (από αριστερά προς τα δεξιά): Τσίκρα Μιχαήλ, Φυδάνογλου Βασίλειο, Καούρη Ελευθέριο, π. Δημήτριο Παναηλίδη, π. Πέτρο Ζώη (προϊστάμενο του Ναού), Τσιουπλή Αριστείδη και Τσιουπλή Αλέξιο