Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

῾Η Θεία εὐχαριστία


Τί εἶναι τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας;

Θεία Εὐχαριστία εἶναι τό Μυστήριο τῆς μεταλήψεως τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας, γιά τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν μας καί τήν κληρονομίαν τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Μέ ἄλλα λόγια εἶναι τὀ Μυστικό Δεῖπνο ἤ ἡ συμμετοχή στήν σωτηριώδη θυσία, τήν ὁποία ὁ 'Ιησοῦς Χριστός προσέφερε στό Σταυρό γιά τήν σωτηρία ζώντων καί νεκρῶν.

Πότε θεσπίσθηκε;

῾Η Θεία Μετάληψις ἤ Εύχαριστία συστήθηκε ἀπό τόν Σωτῆρα μας 'Ιησοῦ Χριστό τό βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης, πρό τοῦ πάθους Του, στό λεγόμενο Μυστικό Δεῖπνο. Τότε ὁ Κύριός μας ἐπῆρε ψωμί τό εὐλόγησε καί μετά ἀπό προσευχή εἶπε στούς μαθητάς Του: «Λάβετε, φάγετε τοῦτο ἐστι τό Σῶμα μου». 

Κατόπιν ἐπῆρε τό Ποτήριο μέ τό κρασί, τό εὐλόγησε καί εἶπε: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστι τό Αἷμα μου τό τῆς Καινῆς Διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» Κατόπιν τούς ἔδωσε τήν ἐντολή: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Ματθ.26,26-28 καί Λουκ. 22,19 καί Α. Κορ. 11,23-25).

Γιατί πρέπει νά μεταλαμβάνωμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ; 

Μεταλαμβάνομε γιά τήν συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν μας, τήν ἕνωσι μέ τόν 'Ιησοῦ Χριστό καί τήν ἀπόκτησι τῆς αἰωνίου ζωῆς. ῾Ο Σωτῆρας μας εἶπε: «ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό Αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς.

῾Ο τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό Αἷμα, ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ῾Η γάρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καί τό αἷμα μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ῾Ο τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό Αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῶ» ('Ιωάν. 6,53-56).

Πότε τελεῖται ἡ Θεία Εὐχαριστία;

῾Η Θεία Εὐχαριστία τελεῖται ὅσες φορές τελεῖται καί ἡ Θεία Λειτουργία.῞Οταν ψάλλεται στήν 'Εκκλησία τό: «Σέ ὑμνοῦμε ὅ», τότε ὁ ῾Ιερεύς προσεύχεται στό ῞Αγιο Βῆμα καί, ὅταν εὐλογῇ τόν ἄρτον καί τόν οἶνο, ὁ Θεός τά μεταβάλλει κατά τρόπο θαυμαστό, μέ τήν δύναμι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, σέ Σῶμα καί Αἷμα Κυρίου.

Γι' αὐτό ὅλοι οἱ Χριστιανοί γονατίζουν τήν ὥρα πού οἱ ψάλτες ψάλλουν τόν ὕμνο: «σέ ὑμνοῦμε σέ εὐλογοῦμεὅ» διότι κατέρχεται τό ῞Αγιο Πνεῦμα νά ἐπιτελέσῃ τήν ὑπερφυσική αὐτή μεταβολή.

Πῶς πρέπει νά μεταλαμβάνωμεν: 

Πρέπει νέ εἴμεθε ἐπάξια προετοιμασμένοι, μέ τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, μέ πίστι καί μέ ἀγάπη. «ὅς ἀν ἐσθίῃ τόν ἄρτον τοῦτον ἤ πίῃ τό ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἐσται τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, (Α.Κορ.11,27).

Γι' αὐτό πρίν ἀπό τήν Θεία Μετάληψι, ὁ πιστός πρέπει νά νηστεύῃ, νά προσεύχεται καί νά ἐξομολογῆτε, νά πλένῃ τό στόμα του ἀπό τό βράδυ, τό πρωῒ νά μή τρώγῃ τίποτε, νά εἶναι καθαρός στό σῶμα στά ροῦχα καί νά πλησιάζῃ τό ῞Αγιο Ποτήριο μέ τά χέρια του στό στῆθος. «῾Ο γάρ ἐσθίων καί πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καί πίνει, μή διακρίνων τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου», (Α.Κορ.1,29).

῞Οταν πλησιάζωμε τό ῞Αγιο Ποτήριο, λέγομε τήν εὐχή: Τοῦ Δείπνου σου τοῦ Μυστικοῦ, σήμερον Υἱέ Θεοῦ κοινωνόν με παράλαβε. Οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς σου τό Μυστήριον εἴπω, οὔ φίλημα σοί δώσω καθάπερ ὁ 'Ιούδας, ἀλλ' ὡς ὁ ληστής ὁμολογῶ σοι· μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Μετά τήν Θεία Μετάληψι, διαβάζουμε τίς εὐχές τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀπό τίς ὁποῖες ἐδῶ καταχωροῦμε μία: «Τό Σῶμα σου τό ῞Αγιο, Κύριε 'Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, γένοιτό μοι εἰς ζωήν αἰώνιον, καί τό Αἷμα τό Τίμιον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

Γένοιτό μοι δέ ἡ εὐχαριστία αὕτη εἰς χαράν, ὑγείαν καί εὐφροσύνην· καί ἐν τῇ φοβερᾷ καί Δευτέρᾳ ἐλεύσει σου, ἀξίωσόν με τόν ἁμαρτωλόν στῆναι ἐκ δεξιῶν τῆς σῆς δόξης· πρεσβείαις τῆς Παναχράντου σου Μητρός καί πάντων τῶν ῾Αγίων. 'Αμήν.


Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας