Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Οικογενειακώς εις την Εκκλησίαν

Ο Θείος Χρυσόστομος, ο μέγας αυτός παιδαγωγός, λέγει διά τους οικογενειάρχας, όταν μεταβαίνωσιν εις την εκκλησίαν να συμπαραλαμβάνωσι και τα μωρά τους. 

Να μην τα λυπούνται και τα αφήνωσι να κοιμώνται, είτε διότι είναι λίαν πρωί, είτε διότι είναι χειμών ή βροχερός ο καιρός ή είναι θέρος και ο ύπνος των είναι γλυκύς.

Αλλά να ξυπνώσιν και να συμπαραλαμβάνωσι εις την Εκκλησίαν, ίνα βλέπουσι και αυτά και ασπάζονται τας Αγίας Εικόνας, του Κυρίου μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων και ίνα ακούωσιν τους θείους λόγους και εθίζονται, από της παιδικής ηλικίας τους, να προσέρχωνται εις την Εκκλησίαν του Χριστού.

Διότι εις την ηλικίαν αυτήν η ψυχή των παιδιών είναι εύπλαστος, ως εκ σφραγίδος, εις τον νουν των. Εθίζονται δε απ´αρχής εις την αρετήν, η δε συνήθεια, συν τω χρόνω, καθίσταται έξις και έξις, δευτέρα φύσις, η οποία μέχρι και του βαθεός γήρατος ακόμη, θα τα οδηγή τακτικώς εις την Εκκλησίαν του Χριστού, δια να εργάζονται εις την αρετήν, και διά να προκόπτουν εις παν αγαθόν.Από το βιβλίο « Εν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν » του Δ. Παναγόπουλου
diakonima.gr