Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χερουβικός ὕμνος(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014).


Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, 
καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες,
 πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, 
ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, 
ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.
 Ἀλληλούϊα.