Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

«Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ὅποιος μένει στήν ἀγάπη, μένει ἐν τῷ Θεῷ καί ὁ Θεός μένει ἐν αὐτῷ».


«Πολλοί ἀπό τούς Χριστιανούς ἀπέκτησαν χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ἀσθενειῶν καί χαρίσματα προφητείας, ἐπειδή ὅμως δέν ἔφτασαν στήν τέλεια ἀγάπη δημιουργήθηκε σ᾿ αὐτούς πόλεμος καί ἐπειδή ἀμέλησαν ἔπεσαν σέ παραπτώματα. Ἄν ὅμως κάποιος φτάσει στήν τέλεια ἀγάπη, αὐτός εἶναι δεμένος καί αἰχμαλωτισμένος στή χάρη τοῦ Θεοῦ».


(Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου,
Ὁμιλίες πνευματικές,
Ὁμιλία ΚΣΤ΄, ΕΠΕ-Φ 7, 417)