Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

«Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν κάνει τό θέλημα καί τό νόμο τοῦ Κυρίου μέσα ἀπό τήν καρδιά του, οὔτε ἐξωτερικῶς μπορεῖ νά τό κάνει εὔκολα»

Αποτέλεσμα εικόνας για η προσευχη

«Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων
καί τήν ἐνάρετη ζωή...»


Λέει ἡ Γραφή: «Ὅσοι διψᾶτε, πηγαίνετε στό νερό»1. Ὅσοι ὅμως διψᾶτε τό Θεό, βαδίζετε μέ τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ σας. Πρέπει ὅμως, ἐκεῖνος πού μέ τήν καθαρότητα αὐτή πετᾶ ψηλά, νά βλέπει καί κάτω τή γῆ τῆς μηδαμινότητάς του. Γιατί κανείς δέν εἶναι ὑψηλότερος τοῦ ταπεινοῦ. Ὅπως, ὅταν δέν ὑπάρχει φῶς, εἶναι ὅλα σκοτεινά καί ζοφερά, ἔτσι καί ὅταν δέν ὑπάρχει ταπεινοφροσύνη, ὅλα μας τά κατά Θεόν ἔργα εἶναι μάταια καί ἄχρηστα.

Ἄκου τώρα τήν κατακλείδα τοῦ λόγου μου. Νά φοβᾶσαι τό Θεό καί νά φυλάγεις τίς ἐντολές Του2, καί νοερά καί αἰσθητά.

Γιατί ἄν βιάσεις τόν ἑαυτό σου νά τηρεῖ τίς θεῖες ἐντολές νοερά, λίγες φορές θά χρειαστεῖς αἰσθητούς κόπους γιά τήν τήρησή τους, ὅπως λέει καί ὁ Δαβίδ: «Θέλησα ἀπό μέσα ἀπό τήν καρδιά μου νά πράξω τό θέλημά Σου καί τό νόμο Σου3». 

Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν κάνει τό θέλημα καί τό νόμο τοῦ Κυρίου μέσα ἀπό τήν καρδιά του, οὔτε ἐξωτερικῶς μπορεῖ νά τό κάνει εὔκολα. 

Καί θά πεῖ πρός τό Θεό ἐκεῖνος πού δέν ἔχει νήψη καί εἶναι ἀδιάφορος: «Δέ θέλω νά ξέρω τούς δρόμους Σου»4, ὁπωσδήποτε ἀπό ἔλλειψη θείου φωτισμοῦ. 

Ἐκεῖνος πού μετέχει στό θεῖο φωτισμό, δέ μένει χωρίς ἐσωτερική πληροφορία, ἀλλά θά γίνει στερεός καί ἀμετακίνητος σχετικά μέ τά θεία.


****************

1Ἡσ. 55 : 1.
2Ἐκκλ. 12 : 13.
3Ψαλμ. 39 ; 9.
4Ἰώβ 21 : 14.

Ἅγιος Ἡσύχιος
"ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" Τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν 
Τόμος α΄ (σελ. 194) 
Ἐκδόσεις:''Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"