Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Τήν ὑψηλόφρονα γνώμην (Δοξαστικό τῶν Αἴνων, Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως)(Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
χθές, Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019)


Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων ὁ πάντων Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμὸς καὶ τύπος ὁ αὐτὸς γενόμενος, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Εὐχαριστοῦντες οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωμεν, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀπαθής διαμείνας Θεὸς τῶν παθῶν ἡμᾶς ῥῦσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.