Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Β' Νηστειών
Δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν.
Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου 1840-1915

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὴν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν, ἵνα βοῶμέν σοι· Ἀνάστα ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης Θρασύβουλος Στανίτσας