Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Α' ΝηστειώνΔοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν.
Μέλος Νικολάου Γεωργίου Πρωτοψάλτου Σμύρνης 1787-1887

Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, Νόμον ἐδέξατο, καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο, Ἠλίας νηστεύσας, οὐρανοὺς ἀπέκλεισε· τρεῖς δὲ Παῖδες Ἀβραμιαῖοι, τύραννον παρανομοῦντα, διὰ νηστείας ἐνίκησαν. Δι' αὐτῆς καὶ ἡμᾶς Σωτὴρ ἀξίωσον, τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοῶντας· Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ζωντανὴ ἠχογράφηση στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου.
13 Μαρτίου 2011.
Ψάλλει ὁ Στυλιανὸς Κοντακιώτης