Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης 
σήμερα Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014, της Υπαπαντής)


Εἰς τό, Ἐξαιρέτως

ᾠδὴ θ’
ἦχος γ’

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν, σκέπε φρούρει φύλαττε, τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ.

Ἐν νόμου, σκιᾷ καὶ γράμματι, τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί, πᾶν ἄρσεν τὸ τὴν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ, διὸ πρωτότοκον Λόγον, Πατρὸς ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον Μητρί, ἀπειράνδρῳ, μεγαλύνομεν.