Κυριακή 6 Ιουλίου 2014

Ὁ Χερουβικὸς ὕμνος


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακή Δ' Ματθαίου, 6 Ιουλίου 2014)


Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, 
καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι 
τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, 
πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν