Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Προσοχή ἀπό τάς νεωτέρας διδασκαλίας!

(Πατερικές νουθεσίες ἀπό ἐπιστολές)
Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος α΄


23-1-1969... Μεταξύ τῶν πολλῶν πληγῶν καί μαστίγων, αἱ ὁποῖαι μαστίζουν τό ἑλληνικόν ἔθνος, μία μάστιξ εἶναι ὁ πνευματικός λιμός...

Ὅ,τι κάμνει εἰς τό σῶμα ὁ ὑλικός ἄρτος, τό ὅμοιον κάμνει εἰς τήν ψυχήν ὁ πνευματικός ἄρτος. Τό σῶμα χωρίς ἄρτον ἀποθνήσκει.

Τόν πνευματικόν ἄνθρωπον οἱ πλεῖστοι τῶν σημερινῶν διδασκάλων καί κηρύκων τόν διαστρέφουν. Καί ἐξ ὑμῶν προεῖπεν ὁ Θεοκῆρυξ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦνες διεστραμμένα· ἐξ ὑμῶν τῶν διαδόχων ἡμῶν τῶν Ἀποστόλων. 

Εἰς τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, τήν διδασκαλίαν οἱ πλεῖστοι, ἐκτός ὀλίγων ἐξαιρέσεων, χύνουν τό δηλητήριον καί δηλητηριάζουν πολλῶν πιστῶν τάς ψυχάς μέ τάς νεωτέρας διδασκαλίας, τάς ὁποίας εἰσαγάγουν εἰς τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ (βλέπε μεταπατερική θεολογία...)

... Προσέχετε ἀπό τῆς ζύμης τῶν σημερινῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων. Μή σαλευθῆτε, ἀλλ' ἐμένετε στερεοί εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν και τάς ἱεράς παραδόσεις, διά νά λάβετε ὠς μισθόν τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Τούς λαλοῦντας διεστραμμένα καί πολεμοῦντας τήν ὀρθόδοξον πίστιν, ἐναντιουμένους δέ εἰς τάς Ἀποστολικάς καί Πατερικάς παραδόσεις, ὁ Κύριος θά διασκορπίσῃ καί θά συντρίψῃ ὡς σκεύη κεραμέως.


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ