Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Συμβουλές Γέροντος σέ χριστιανούς πού ζοῦν στόν κόσμο

Αποτέλεσμα εικόνας για δινεις ευλογια

Ἀκόμα κι ἄν τά καλά μας ἔργα γίνονται στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι αὐτά πού πρωτίστως μᾶς σώζουν, ἀλλά τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό θεῖο ἔλεος ἄς σκεπάζει κι ἐσᾶς, τούς φίλους μου, ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς σας. 

Ὅλοι σας, δίκαιοι καί ἁμαρτωλοί, στόν φιλεύσπλαχνο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά καταφεύγετε καί σ᾿ Αὐτόν νά στηρίζετε τήν ἐλπίδα σας, γιατί αὐτή «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. Ε΄: 5).

***

Μήν περιφρονεῖτε τούς λόγους μου καί μήν τούς νομίζετε δυσκολοεφάρμοστους. Γιά τόν Κύριο καί μέ τόν Κύριο, τά δύσκολα γίνονται εὔκολα καί τά δυσάρεστα εὐχάριστα. «Ὁ γάρ ζυγός αὐτοῦ χρηστός καί τό φορτίον αὐτοῦ ἐλαφρόν ἐστί» (Πρβλ. Ματθ. ια΄: 30).


Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:
“Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”