Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Δέν ὑπάρχει ἀσυγχώρητη ἁμαρτία, παρεκτός τῆς ἀμετανοήτου

Αποτέλεσμα εικόνας για Όταν ο Χριστός ζη μέσα σου

151. Ὅταν ἡσυχάζοντας καί ἀγρυπνώντας μελετῶ τίς Θεῖες Γραφές, τότε τά μάτια μου γίνονται δύο βρύσες δακρύων!...

152. Ἡ τέλεια μετάνοια βρίσκεται στήν ἀπόκτηση τῆς ταπεινώσεως, ὁπότε δέν ἔχουμε οὔτε πορνικούς λογισμούς!...

153. Δέν ὑπάρχει ἀσυγχώρητη ἁμαρτία, παρεκτός τῆς ἀμετανοήτου...

154. Γιά νά ὑπομένεις τίς μικρές σου θλίψεις, νά συλλογίζεσαι τίς μεγάλες θλίψεις, πού ὑποφέρουν οἱ ἄλλοι.

155. Εἰρήνευε μέ τόν ἑαυτό σου καί θά σοῦ εἶναι εἰρηνικός ὁ Οὐρανός καί ἡ γῆ. Σπούδαζε νά μπεῖς μέσα στό Ταμεῖο τῆς καρδιᾶς σου καί θά δεῖς τό Οὐράνιο Ταμεῖον!...

156. Ἡ πνευματική τρυφή δέν εἶναι ὅμοια μέ τήν τρυφή καί γλυκύτητα τῶν γλυκῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Διότι ἡ αἴσθηση τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν μέσα μας προέρχεται ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὄχι ἀπό τήν ὕλη αἰσθητῶν πραγμάτων!...

157. Φιλάρετος εἶναι ἐκεῖνος πού μετά χαρᾶς δέχεται τά κακά πού ἀκολουθοῦν τήν ἀρετή!...

158. Νά καταγίνεσαι πάντοτε στή μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν, γιά νά μήν ἔχεις ἀκόλαστους λογισμούς. Σκέπασε αὐτόν πού ἔσφαλε, ὁπότε σ᾿ ἐκεῖνον μέν δίνεις θάρρος, ἐσέ δέ βαστάζει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

159. Σκοτίζεται ὁ νοῦς, ὅταν δέν ἔχει πνευματική ἐργασία καί προσευχή, διότι στερεῖται τή Θεία βοήθεια καί δαιμονίζεται!...

160. Τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ ἔρχονται μόνα τους, ἐάν ὁ τόπος τῆς καρδιᾶς εἶναι καθαρός!...


Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ἀπό τό βιβλίο: "475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ"ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»