Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

Η τέλεια υπακοή


Δεν είδα εγώ μεγαλυτέραν ανάπαυσιν ως της τελείας υπακοής… 

Εργασθήτε λοιπόν τώρα που είσθε νέοι, να θερίσετε καρπόν απάθειας εις το γήρας. Εάν δεν βιασθήτε και του Μαθουσάλα τα χρόνια να ζήσετε, δεν θα χαρήτε αυτά τα χαρίσματα… 

Και θα ιδήτε τοιαύτην ακινησίαν πα­θών και ειρήνην ψυχής ως να είσθε μέσα εις τον Παράδεισον.


Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής