Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

᾽Απολυτίκιον· «Σῶσον Κύριε, τόν λαόν σου…»


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 23 Μαρτίου 2014)

ἦχος α’

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 
νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος 
καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.