Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014)


Εἰς τό᾽Εξαιρέτως

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.