Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Ἀντίφωνον Γ΄ (Ἐξ ὕψους κατῆλθες)


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014)

Ἀντίφωνον Γ΄
Ἦχος πλ.δ´.

Στίχ. α´. Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν· ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.