Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
χθες, Κυριακή προ των Χριστουγέννων, 21 Δεκεμβρίου 2015)


Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, 
μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, 
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον 
καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, 
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, 
τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.