Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022

Τά σύμπαντα σήμερον... Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη


Δόξα... Ἦχος β'
Τὰ σύμπαντα σήμερον, χαρᾶς πληροῦνται. Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου.


Καὶ νῦν... Τὸ αὐτό. Εἶτα


Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός...
Καὶ ψάλλομεν τὸ παρὸν Ἰδιόμελον

Ἦχος πλ. β'
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ, τὸν καθήμερον διὰ παντὸς σὺν Πατρί. Σήμερον Ἄγγελοι τὸ βρέφος τὸ τεχθέν, θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.