Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Περί πειρασμών” Μή χάνετε το θάρρος εἰς τόν αγῶνα· ὁ Χριστός μας ἀοράτως ἵσταται προσέχων ἑκάστου τόν αγῶνα. Λοιπόν ἀγωνίζεσθε εἰς τήν υπομονήν· κράζετε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ μας, ὅπως ἐμφυτευθῇ μέσα στήν καρδίαν σας καί γίνετε πλούσιοι εἰς τήν χάριν τοῦ Θεοῦ. 

Αγωνισθῆτε νά ἀποκτήσετε διάνοιαν καθαράν, ὅπως αἰσθανθῆτε τήν χάριν τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως. ”Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης