Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Ἄξιον ἐστὶν ὡς άληθῶς


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013, μετά τα Χριστούγεννα)


Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, 
μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, 
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, 
καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, 
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, 
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.