Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Δοξαστικόν Κυριακής Ι΄Λουκά (Εωθινόν Β΄)

(Ζωντανή ηχογράφηση εις τον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακή Ι' Λουκά, 8 Δεκεμβρίου 2013)

Δόξα Πατρί… 
Ἑωθινόν Β’  Ἦχος β’

Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ Μαριὰμ γυναιξί, καὶ διαπορουμέναις, πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, ὡράθη ὁ λίθος μετῃρμένος, καὶ θεῖος νεανίας, καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς΄ Ἠγέρθη γὰρ φησιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος, διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς, εἰς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον.