Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Μίμηση Χριστού

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου


Ας γίνωμεν όπως είναι ο Χριστός, επειδή και ο Χριστός έγινεν όμοιος με ημάς.

Ας γίνωμεν Θεοί δι’ αυτόν, επειδή και εκείνος έγινεν άνθρωπος προς χάριν μας. Έλαβε το χειρότερο δια να μας δώσει το καλύτερο.

Έγινε πτωχός δια να πλουτίσουμε εμείς από την πτωχείαν του.

Έλαβε μορφή δούλου δια να απολαύσωμεν ημείς την ελευθερία.

Κατέβει, δια να υψωθώμεν.

Υπέμεινε τους πειρασμούς, δια να νικήσωμεν.

Υπέμεινε την ατίμωσιν, δια να μας δοξάσει.

Απέθανε, δια να μας σώσει, και ανέβει δια να μας σύρει κοντά του από κάτω, όπου ευρυσκόμεθα εξαπλωμένοι και απονεκρωμένοι από την αμαρτία.

Ας δώσει έκαστος τα πάντα!

Ας προσφέρει τα πάντα!

Ας προσφέρει τα πάντα εις εκείνον ο οποίος έδωσε τον εαυτό του ως λύτρον και αντάλλαγμα χάριν ημών!

Δεν μπορεί δε να προσφέρει τίποτε καλύτερο από τον εαυτό του, αφού θα έχει εννοήσει το μυστήριο και θα έχει γίνει όλα όσα έγινεν εκείνος προς χάριν μας…