Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης,
σήμερα, Κυριακή προ της Υψώσεως, 7 Σεπτεμβρίου 2014)


Ἄξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, 
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.