Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

«Οἱ ἐντολές τοῦ Κυρίου»

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἡ ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς

Ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ πρέπει νά τίς ἐφαρμόζει ὁ χριστιανός, καί νά μήν κάνει διάκριση σέ μικρές καί σέ μεγάλες. Γιατί ὅλες μᾶς τίς ἔδωσε ὁ Χριστός γιά τή σωτηρία μας. Ἄν μερικές ἦσαν περιττές, δέν θά μᾶς τίς ἔδινε καθόλου. Γιά νά μᾶς τίς δώσει, σημαίνει ὅτι πρέπει νά τίς ἐφαρμόζουμε ὅλες, χωρίς ἐξαίρεση. Καί νά μή λέμε «αὐτή ἤ ἐκείνη δέν εἶναι καί τόσο σπουδαία». Ὄχι, εἶναι ἁμαρτία ὅπως καί οἱ ἄλλες, γιατί ὁ Χριστός εἶπε ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἑπομένως ἀπαγορεύεται σ᾿ αὐτούς πού θέλουν νά Τοῦ μοιάσουν κάθε ψέμμα, μικρό ἤ μεγάλο.

Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἦρθε ὁ Χριστός στόν κόσμο εἶναι νά μᾶς σώσει, ἀφοῦ πρῶτα καθαρίσει τήν ψυχή μας ἀπό κάθε ἁμαρτία καί βγάλει ἀπό μέσα μας τήν κακία πού κατατρώει τήν ψυχή καί τῆς ἀφαιρεῖ τήν οὐράνια ὀμορφιά.

Μέ τίς ἐντολές του ὁ Θεός θέλει νά ἐπαναφέρει τήν ψυχή μας στήν ἀρχαία κατάστασή της, τότε πού ἦταν ἁγνή καί καθαρή, ὅπως βγῆκε ἀπό τά χέρια Του κατά τήν ὥρα τῆς δημιουργίας.

Ὅποιος προσπαθεῖ νά ἐφαρμόζει στή ζωή του τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, αὐτός πραγματικά τόν ἀγαπᾶ, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος: «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» καί θά τόν δοξάσω μιά μέρα, στή Δεύτερη Παρουσία μου. 

Τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ πρέπει νά τίς ἐφαρμόζουμε ὄχι γιά τόν φόβο τῆς κολάσεως οὔτε περιμένοντας κάποια ἀμοιβή, ἀλλά μόνο ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό. Ἄν ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, θά βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τά καλά μας ἔργα καί θά δοξάζεται ὀ Ἐπουράνιος Πατέρας μας. Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι βαρειές γι᾿ αὐτούς πού ἀγαποῦν τόν Θεό, ὅπως βεβαίωσε ὁ ἴδιος ὀ Κύριος λέγοντας: «ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν».

Αὐτός πού καταργεῖ καί τήν παραμικρή ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, θά ὀνομαστεῖ ἐλάχιστος στή Βασιλεία τοῦ Οὐρανῶν. Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι γιατρικά πού δόθηκαν ἀπ᾿ Αὐτόν γιά νά θεραπεύσουμε τά πάθη τῆς ψυχῆς μας. Καί ὅταν χρησιμοποιοῦμε τά φάρμακα τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἀποκτοῦμε πάλι τήν ψυχική μας ὑγεία. 

Καί πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι χωρίς τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν δέν ἐπέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αὐτός εἶναι ὁ σωστός δρόμος πού βάδισαν ὅλοι οἱ ἅγιοι. Ἑπομένως ἄς μή ζητᾶμε ἄλλο τρόπο γιά νά προσεγγίσουμε τόν Θεό, παρά αὐτόν μόνο πού μᾶς παρέδωσε ὁ Ἴδιος μέ τίς θεῖες καί ἅγιες ἐντολές Του. 

Ἡ «δωρεάν Χάρις» δίνεται στούς ἀγωνιστές τοῦ νόμιμου δρόμου τῆς ἀρετῆς, σ᾿ αὐτούς δηλαδή πού κουράζονται καί ἀγωνίζονται νά ἐφαρμόζουν μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου. Ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τό πλησίασμα τοῦ Θεοῦ θέλουν δουλειά πνευματική. Στόν πλούσιο ἐκεῖνο πού ρώτησε πῶς θά κληρονομήσει τήν αἰώνια ζωή, ὁ Κύριος ἀπάντησε: «Τήρησον τάς ἐντολάς».

Ἄς μισήσουμε λοιπόν τήν ἁμαρτία καί ἄς προσπαθοῦμε σ᾿ ὁλόκληρη τήν ζωή μας νά ἐφαρμόζουμε τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, γιατί αὐτό εἶναι τό ψυχικό μας συμφέρον καί τό «κλειδί»τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.


Ἀπό τό βιβλίο:“Ἡ ἄσκηση στή ζωή μας”
Βασισμένο στούς Ἀσκητικούς Λόγους 
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ἐκδόσεις:“ Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὡρωποῦ Ἀττικῆς"