Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Εννιά τρόποι να αγαπήσεις


Ός ἀποκρίνεται λόγον πρὶν ἀκοῦσαι, ἀφροσύνη αὐτῷ ἐστι καὶ ὄνειδος. (Παροιμ. 18,13)
Άκουγε και μη διακόπτεις

Έστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν· (Ιακ. 1,19)
Μίλα και μην κατηγορείς

Ασεβὴς ἐπιθυμεῖ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπιθυμίας κακάς, ὁ δὲ δίκαιος ἐλεᾷ καὶ οἰκτείρει ἀφειδῶς. (Παροιμ. 21,26)
Δώρησε και μην τσιγκουνεύεσαι

Κρείσσων ἐναρχόμενος βοηθῶν καρδίᾳ τοῦ ἐπαγγελλομένου καὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος· δένδρον γὰρ ζωῆς ἐπιθυμία ἀγαθή (Παροιμ. 13,12)
Υποσχέσου και μην αναβάλλεις

Μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη (Εφεσ. 4,2)
Υποχώρησε και μην απαιτείς

Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν (Φιλ. 2,14)
Εργάσου και μη γογγύζεις

Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει (Α' Κορ. 13,7)
Πίστευε και μην αμφιβάλεις

Ανεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω καὶ ὑμεῖς· (Κολοσ. 3,13)
Συγχώρα και μην κατηγορείς

Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων (Εφεσ. 6,18)
Προσευχήσου αδιαλείπτως για όλους