Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

«Μένε μέσα στή διάνοιά σου διά τῆς νήψεως καί δέν θά κοπιάσεις στούς πειρασμούς»

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ πνευματικὸς καὶ ὁ ψυχικὸς ἄνθρωπος

Ἅγιος Ἡσύχιος
«Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων
καί τήν ἐνάρετη ζωή...»


Πόσο ὠφέλιμη καί τερπνή, φωτεινή καί γλυκύτατη, πανέμορφη, λαμπρή καί ὡραία ἀρετή εἶναι ἡ νήψη, ὅταν ἀπό Σένα Χριστέ μπαίνει σέ καλό δρόμο καί ὅταν ὁ ἄγρυπνος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου τήν ἀσκεῖ μέ μεγάλη ταπείνωση. Ἁπλώνει μέχρι τή θάλασσα καί μέχρι τήν ἄβυσσο τῶν θεωριῶν τά κλήματά της καί μέχρι τῶν τερπνῶν καί θείων μυστηρίων τά βλαστάρια της1. 

Ποτίζει τό νοῦ πού ἀπό πολύ καιρό τόν ἔχει κατακάψει ἡ ἀσέβεια μέ τήν ἁρμύρα τῶν πονηρῶν δαιμονικῶν λογισμῶν καί τό ἐχθρικό σαρκικό φρόνημα, τό ὁποῖο εἶναι θάνατος2.

Ἡ νήψη μοιάζει μέ τήν κλίμακα τοῦ Ἰακώβ, πάνω στήν ὁποία μένει ὁ Θεός καί ἀνεβαίνουν οἱ Ἄγγελοι3.

Γιατί ἀφανίζει καί καταστρέφει ἀπό τήν ψυχή μας κάθε κακό. Αὐτή κόβει τήν πολυλογία, τήν κακολογία ἐναντίον τῶν ἄλλων, τήν κατάκριση καί ὅλο τόν κατάλογο τῶν αἰσθητῶν ἁμαρτημάτων, γιατί δέν ἀνέχεται οὔτε γιά μιά στιγμή νά στερηθεῖ ἐξαιτίας τους τήν δικά της γλυκύτητα.

Τήν νήψη, ἀδελφοί μου, ἄς τήν ἀσκοῦμε μέ προθυμία. Καί στά ὕψη της μέ καθαρή διάνοια πετώντας μέ τή χάρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς ἀναλογιζόμαστε τά ἁμαρτήματά μας καί τόν προηγούμενο βίο μας.

Ἔτσι, νιώθοντας συντριβή καί ταπείνωση μέ τήν μνήμη τῶν ἁμαρτιῶν μας, θά ἔχομε ἀκατάπαυστη τή βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ μας στόν ἀόρατο πόλεμο. Ὅταν στερηθοῦμε τήν βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ ἀπό ὑπερηφάνεια ἤ κενοδοξία ἤ φιλαυτία, τότε στερούμαστε καί τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, μέ τήν ὁποία φανερώνεται ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο· ἐπειδή ἡ αἰτία νά δοῦμε τό Θεό, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου4, εἶναι ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς.

Ὁ νοῦς πού δέν ἀμελεῖ τήν κρυφή ἐργασία του, μαζί μέ τά ἄλλα καλά πού θά βρεῖ ἀπό τήν ἀδιάκοπη φύλαξή του, θά βρεῖ καί τίς πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος νά εἶναι ἀργές ἀπό τά ἐξωτερικά κακά. Γιατί μέ τό νά προσέχει στήν ἀρετή καί τή νήψη του καί μέ τό νά θέλει νά ἐνδιατρίβει στίς καλές σκέψεις, δέν ἀνέχεται νά τόν κλέβουν οἱ πέντε αἰσθήσεις πού τοῦ φέρνουν ὑλικούς καί μάταιους λογισμούς· ἀλλά ἐπειδή γνωρίζει πόσο ἀπατηλές εἶναι, τίς πιό πολλές φορές τίς περιορίζει ἀκόμη καί μέσα του.

Μένε μέσα στή διάνοιά σου διά τῆς νήψεως καί δέν θά κοπιάσεις στούς πειρασμούς. Ἄν φεύγεις ἀπό ἐκεῖ, ὑπόμενε τούς πειρασμούς πού ἔρχονται.


******************

1Ψαλμ. 79 : 12.
2Ρωμ. Η΄ : 6-8.
3Γεν. 28 : 12.
4Ματθ. Ε΄ : 8.

"ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" Τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν 
Τόμος α΄ (σελ. 189-190) 
Ἐκδόσεις: ''Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"